facebook

Jak zdobyć dofinansowanie na szkolenia pracowników Drukuj

Gdzie zdobyć dofinansowanie na szkolenia pracowników?

Wprowadzenie
Zwiń

Rozwój firmy zależy od rozwoju jej pracowników – do tego nie trzeba przekonywać żadnego pracodawcy. Jednakże trudno czasem oszacować wymierne zyski ze szkoleń, a ponadto pracodawcy nie zawsze posiadają wystarczający kapitał, który pozwoliłby na sfinansowanie szkoleń pracowników.
Niemniej obecne rozwiązania systemowe wspierają przedsiębiorców, którzy dążą do rozwoju podległych im zasobów ludzkich. Na rynku istnieje szeroka oferta szkoleń dofinansowanych, które w znacznym stopniu zmniejszają obciążenie finansowe pracodawcy, a także istnieją możliwości zdobycia dofinansowania na szkolenia dedykowane konkretnym przedsiębiorcom. Pozwala to na dwojakie zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa – z jednej strony następuje rozwój zasobów ludzkich w danej firmie, z drugiej rozwój ten następuje przy minimalnych nakładach finansowych.

Definicje
Rozwiń
Schemat postępowania
Zwiń

Krok 1. Wybór tematyki szkolenia

Na tym etapie pracodawca przeprowadza analizę potrzeb szkoleniowych. Istotnym jest, aby przy wyborze szkolenia zastanowić się nad dwoma aspektami:
- wymaganiami związanymi z miejscem pracy, tj. jakiego rodzaju wiedza i umiejętności są potrzebne firmie w kontekście realizacji jej celów i strategii rozwoju, czy szkolenie powinno dotyczyć rozwoju kompetencji twardych (specjalistycznych, technicznych) czy miękkich (umiejętności psychospołecznych, np. pracy w zespole, lepszej komunikacji, etc.), ilu pracowników w danym czasookresie firma może wysłać na szkolenie, jak wybrać pracowników na szkolenie, etc.
- wymaganiami związanymi z indywidualnym zapotrzebowaniem pracownika, tj. czy pracownik zgłasza chęć udziału w szkoleniu, czy szkolić pracowników najbardziej zmotywowanych, czy też mających największe braki , czy stanowisko, które zajmuje pracownik w firmie pozwoli na efektywne wykorzystanie nabytej wiedzy, etc.W efekcie przeprowadzonej analizy pracodawca powinien wiedzieć jakiego rodzaju szkolenia są niezbędne w jego firmie.

Więcej informacji
„Vademecum szkoleniowe dla przedsiębiorców MSP” PARP

Krok 2. Analiza dostępnej oferty szkoleń dofinansowanych

Po rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych w swojej firmie pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapoznać się z ofertą szkoleń dofinansowywanych dostępnych na rynku. W tym celu przede wszystkim istotne są oferty dedykowanych serwisów szkoleniowych (m. in. http://www.inwestycjawkadry.info.pl/ i http://efs-szkolenia.com.pl/ ) oraz strony Wojewódzkiego Urzędów Pracy (http://www.wup.pl/index.php?navi=wab). Jeżeli istniejąca oferta spełnia oczekiwania pracodawcy, pracownik bierze udział w wybranym szkoleniu. W zależności od wymagań projektu pracownik zgłasza się na szkolenie sam (umowę szkoleniową podpisuje jedynie pracownik) lub zostaje zgłoszony przez pracodawcę (umowę szkoleniową podpisuje pracodawca). W przypadku, gdy żadne z dostępnych na rynku szkoleń dofinansowanych nie odpowiada na zapotrzebowanie pracodawcy, może on podjąć decyzję o zdobyciu środków finansowych na szkolenia pracowników we własnym zakresie.

Krok 3. Zdobycie środków na szkolenie przez pracodawcę

Po podjęciu decyzji o zdobyciu środków finansowych na szkolenia swoich pracowników pracodawca może skorzystać z dwóch ścieżek:
- Finansowanie szkolenia ze środków krajowych (Fundusz Pracy) – refundacja – pracodawca posiada lub zakłada Fundusz szkoleniowy w firmie. Dzięki temu może otrzymać refundację nawet połowy kosztów szkolenia pracownika do równowartości średniej krajowej płacy. Aby uzyskać refundację należy złożyć wniosek w PUP właściwym dla miejsca prowadzonej działalności.
- Finansowanie szkolenia z funduszy unijnych (POKL) – dotacja – pracodawca może wziąć udział w jednym z konkursów w ramach POKL. Finansowaniu szkoleń pracowników dedykowane są dwa poddziałania:
Poddziałanie 2.1.1. - o dotację mogą starać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność i posiadają struktury firmy na obszarze co najmniej dwóch województw, instytucja zarządzająca – PARP;
Poddziałanie 8.1.1. – o dotację mogą starać się przedsiębiorcy, którzy zamierzają przeszkolić pracowników zatrudnionych na terenie tylko jednego województwa (niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na ternie jednego czy więcej województw), instytucja zarządzająca – WUP.
Na tym etapie pracodawca powinien wybrać jedno z poddziałań i zapoznać się z harmonogramem konkursów ogłaszanych na stronach PARP (http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1514) i WUP (http://www.wup.pl/index.php?id=1271).

Więcej informacji:
- Finansowanie szkolenia ze środków krajowych (Fundusz Pracy) – refundacja

Ogólne warunki przyznania refundacji:
http://www.pup.koszalin.pl/informacje_dla_pracodawcow/szkolenia_specjalistyczne_pracownikow.html)

Krok 4. Decyzja o samodzielnym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie lub skorzystaniu z doradztwa

Po podjęciu decyzji przez pracodawcę o wystartowaniu w konkursie pracodawca powinien zapoznać się z dokumentacją konkursową. Analiza dokumentacji konkursowej powinna pomóc w podjęciu decyzji czy pracodawca jest w stanie samodzielnie przygotować i zrealizować dofinansowany projekt szkoleniowy czy też powinien skorzystać pomocy instytucji zewnętrznej. Jeżeli pracodawca decyduje się na samodzielne przygotowanie wniosku może dodatkowo skorzystać z doradztwa bezpłatnego realizowanego m. in. przez ROEFS, lub częściowo odpłatnego w ramach Punktu KSU (w ramach usługi „Opieka nad klientem”). Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z pełnopłatnej pomocy instytucji i firm konsultingowych. Istotnym jest podjecie decyzji czy firma konsultingowa będzie odpowiedzialna jedynie za przygotowanie czy także za realizację wniosku. Ponadto ważnym jest, by na etapie negocjacji warunków zastanowić się czy opłata za przygotowanie wniosku będzie uiszczona bezwzględnie czy jej wysokość będzie uzależniona od tego, czy wniosek uzyska dofinansowanie.

Krok 5. Przygotowanie i realizacja projektu szkoleniowego

Pracodawca (lub wybrana przez niego firma konsultingowa) przygotowuje wniosek na szkolenia dofinansowane zgodnie z wytycznymi dokumentacji konkursowej. Pracodawca powinien uwzględnić fakt, że ocena wniosków (formalna i merytoryczna) oraz proces negocjacji umowy zajmuje zazwyczaj kilka miesięcy, co w oczywisty sposób oddala okres przeprowadzenia szkoleń w firmie. Jeżeli pracodawca uzyska już dofinansowanie kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Istotnym jest, aby realizacja szkoleń przebiegała zgodnie z określonymi w niniejszej umowie założeniami finansowymi i czasowymi. Wszelkie odstępstwa powinny być konsultowane z Instytucją Zarządzającą (PARP lub WUP). W przeciwnym wypadku może ona zakwestionować poniesione wydatki.

Załączniki
Rozwiń