facebook

Certyfikat jakości ISO Drukuj

Jak uzyskać certyfikaty ISO?

Wprowadzenie
Zwiń

System Zarządzania Jakością ISO jest systemem wprowadzanym w organizacji w celu usprawnienia zarządzania oraz podniesienia jakości świadczonych usług. Przyjęcie systemu zarządzania jakością powinno być strategiczną decyzją organizacji.

Na podjęcie decyzji o wprowadzeniu Systemu Zarządzania, jego zaprojektowanie oraz wdrożenie powinno mieć wiele czynników, z których najważniejszymi są:

a) uwarunkowania organizacyjne, ich zmiany i związane z nimi ryzyko,
b) zmieniające się potrzeby,
c) konkretne cele,
d) dostarczane wyroby,
e) stosowane procesy,
f) wielkość i struktura organizacji.

Zachęca się do przyjęcia podejścia procesowego podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań.
W celu skutecznego działania organizacja powinna określić liczne powiązane ze sobą działania i nimi zarządzać. Działanie lub zbiór działań wykorzystujące zasoby można rozpatrywać jako proces. Często koniec jednego procesu bezpośrednio stanowi początek procesu następnego.
Stosowanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnymi oddziaływaniami między tymi procesami i zarządzanie nimi w celu osiągnięcia zamierzonych wyników można określić jako „podejście procesowe”.
Zaletą podejścia procesowego jest zapewnienie bieżącego nadzoru nad powiązaniami między poszczególnymi procesami w systemie procesów, jak też nad ich kombinacją i wzajemnym oddziaływaniem.
Dobrze zaprojektowany i wdrożony System Zarządzania Jakością ISO pozwala organizacji na strategiczne podejście do jej funkcjonowania oraz usprawnienie wielu procesów w niej zachodzących.

Źródło: Norma EN ISO 9001:2008

Definicje
Rozwiń
Schemat postępowania
Zwiń

Krok 1. Kontakt z jednostką certyfikującą

Na polskim rynku istnieje wiele firm uprawnionych do wydania certyfikatu ISO związanego z Systemem Zarządzania Jakością. Dlatego też wybór takiej firmy (jednostki) również powinien rządzić się prawami rynkowymi. Ceny za przyznanie certyfikatu są również zróżnicowane i czasami zdarza się, iż różnią się w poszczególnych jednostkach nawet o 100%. Dlatego przed wyborem jednostki certyfikującej dobrze jest zrobić rozeznanie rynku poprzez wykonanie telefonów, czy zapytanie o branże, w której dana jednostka udzielała już certyfikaty. Ponieważ zazwyczaj firma, która ubiega się o otrzymanie certyfikatu zarządzania jakością nie orientuje się dobrze w ofercie jednostek certyfikujących i często ma problemy z dokonaniem właściwego wyboru, dobrze jest nawiązać współpracę w tym zakresie z firmą konsultingową, która przejmie za nas zadania związane z wyborem jednostki certyfikującej oraz zadba o prawidłowość dalszego postępowania w trakcie wdrażania ISO oraz otrzymywania certyfikatu. Firma konsultingowa powinna w naszym imieniu wystąpić do jednostki certyfikującej w formie pisemnej lub na odpowiednim formularzu z prośbą o przygotowanie oferty. Jednostka certyfikująca przygotuje na tej podstawie swoją ofertę, którą możemy zaakceptować lub też nie. Jeśli oferty nie akceptujemy, firma konsultingowa może wysłać takie zapytanie do innej instytucji lub też negocjować warunki z instytucją obecną.

Krok 2. Wybór jednostki certyfikującej

Po dokonaniu wyboru odpowiedniej jednostki certyfikującej następuje zawarcie pisemnej umowy pomiędzy jednostką certyfikującą a firmą, w której ma być wdrożony System Zarządzania Jakością. Całość procesu powinien być nadzorowany przez wybraną przez nas firmę konsultingową. Następnie, po zawarciu umowy, firma powinna zadbać o przeprowadzenie tzw. audytu zerowego oraz przystąpić do zaprojektowania swojego własnego Systemu Zarządzania Jakością na podstawie aktualnie obowiązującej Normy ISO, którą zazwyczaj można zakupić w jednostce certyfikującej. Po zaprojektowaniu systemu następuje sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (Księgi Jakości i Procedur wraz z niezbędnymi załącznikami). Sporządzona dokumentacja podlega następnie ocenie przez jednostkę certyfikującą, która sporządza raport/sprawozdanie z dokonanej oceny i przedstawia ją firmie ubiegającej się o wydanie certyfikatu.

Krok 3. Akceptacja dokumentacji

Jednostka certyfikująca akceptuje sporządzoną dokumentację lub też kieruje ją do poprawki. W przypadku zatwierdzenia dokumentacji firma jest gotowa do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Wdrożenie obejmuje zastosowanie w praktyce wytycznych z Księgi Jakości oraz Procedur. System powinien funkcjonować w firmie przez pewien okres, po czym jego funkcjonowanie powinno zostać ocenione w postaci przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz na przeglądzie zarządzania.

Krok 4. Powołanie audytorów i wykonanie audytu certyfikującego

Kolejnym krokiem jest ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w firmie. W tym celu jednostka certyfikująca powołuje zespół audytorów zewnętrznych, sporządza plan audytu i przedstawia go firmie. Po czym następuje przeprowadzenie audytu certyfikującego na podstawie przygotowanego planu. Po zakończeniu audytu zespół audytorów sporządza raport z audytu, który może wzywać do podjęcia działań korygujących. W przypadku braku uchybień zwanych w nomenklaturze ISO niezgodnościami jednostka certyfikująca wydaje certyfikat ISO.

Krok 5. Działania korygujące

Działania korygujące mają na celu usunięcie niezgodności oraz wprowadzenie działań, które zapobiegną ich dalszemu powstawaniu. Wykryte niezgodności mogą zostać uznane za małe, bądź krytyczne. W przypadku braku niezgodności lub wykrycia małych, jednostka certyfikująca wydaje certyfikat ISO. Jeśli wystąpiły małe niezgodności, podjęte działania korygujące zostaną poddane sprawdzeniu podczas audytu nadzoru, który odbędzie się za minimum 12 miesięcy. W przypadku niezgodności krytycznych jednostka określa termin minimum 3 miesięcy na ich usunięcie i podjęcie działań korygujących, po czym następuje kolejny audyt certyfikujący. Firma ubiegająca się o certyfikat zobligowana jest do poniesienia kosztów kolejnego audytu.

Krok 6. Wydanie certyfikatu ISO

Po pozytywnej ocenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością jednostka certyfikująca wydaje certyfikat Zarządzania Jakością ISO.

Krok 7. Nadzór jednostki certyfikującej

Jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad Systemem Zarzadzania Jakością, który został wdrożony w firmie. Każdy certyfikat jest wydawany na 3 lata i po tym okresie traci ważność. W czasie trwania okresu ważności certyfikatu, po pierwszym i po drugim roku funkcjonowania systemu, jednostka certyfikująca wykonuje tzw. audyty nadzorcze (kontrolne). Po upływie trzech lat ponownie należy poddać system certyfikacji, ważnej na kolejne 3 lata.

[Opisy własne autora opracowania]

Autor
Rozwiń