facebook

Wzór użytkowy Drukuj

Jak zarejestrować wzór użytkowy?

Wprowadzenie
Zwiń

Wzór użytkowy, według definicji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, to „nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci” (zgodnie z Art. 94 ust. 1 Prawa własności przemysłowej (PWP), http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/37/06/37064/Ustawa_pwp_-_tekst_ujednolicony.pdf)

Na wzór użytkowy można otrzymać prawo ochronne, dzięki któremu jego właściciel jest upoważniony do wyłącznego korzystania z danego wzoru użytkowego na obszarze, na którym otrzymał prawo ochronne. Tak jak patent, wzór użytkowy jest więc ochroną typu terytorialnego. Na danym terenie, uprawniony może zakazać osobom niemającym jego zgody wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub importowania wzoru użytkowego dla celów zawodowych lub zarobkowych.

Wzór użytkowy często zwany jest tzw. „małym patentem” i najczęściej stosowany jest, kiedy technologia przedstawiana do ochrony nie może spełnić kryterium nieoczywistości dla znawcy. W odróżnieniu od patentu, wzór użytkowy może być rozwiązaniem wynikającym w sposób oczywisty ze stanu techniki, np. inne ułożenie ciągu technologicznego, którego składowe są już powszechnie znane.

Wzór użytkowy ważny jest maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w urzędzie patentowym, przy okresowym uiszczaniu opłat za kontynuację ochrony.

Nie na wszystkie wynalazki i wzory użytkowe spełniające kryteria wskazane w Art. 24 PWP można udzielić ochrony. Zgodnie z Art. 29 PWP, praw ochronnych nie udziela się na:

• wzory użytkowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,


• odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami,


• sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.



Więcej informacji na temat wzoru użytkowego można znaleźć na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej - href=http://www.uprp.pl/podstawowe-informacje-o-ochronie-prawnej-wynalazkow-i-wzorow-uzytkowych/Lead05,23,1692,4,index,pl,text/ >

Schemat postępowania
Zwiń

Krok 1. Dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym

Wejście: Podmiot, zainteresowany uzyskaniem prawa ochronnego do wzoru użytkowego, będący jego twórcą lub posiadający prawo do korzystania z niego.

Opis: Na każdym etapie procedury, zainteresowany podmiot może skorzystać z doradztwa rzecznika patentowego, który w jego imieniu będzie prowadził procedurę uzyskania prawa ochronnego. Oprócz samego poprowadzenia takiej procedury, rzecznicy patentowi mogą również skompletować dokumentację zgłoszeniową, odpowiadać na zarzuty Urzędu, dokonywać uzupełnień dokumentacji itp.
Podmioty mogą również skorzystać z doradztwa instytucji otoczenia biznesu, które służą pomocą m.in. w stwierdzeniu kwalifikowalności danego pomysłu na wzór użytkowy, dysponują bazami rzeczników patentowych czy też udzielają doradztwa ogólnego i specjalistycznego w dziedzinie praw własności intelektualnej.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.) wskazuje stawki minimalne opłat za czynności rzeczników patentowych
- http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/akty_prawne/Rozp_MS_02_12_2003_w_sprawie_oplat_za_czynnosci_rzecznikow_pat.pdf.
Na dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego składa się:

a) wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej – na którą składają się następujące elementy:

• podanie zawierające oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub prawa ochronnego,


• opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę (w 3 egz.);


• zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne, zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wzoru użytkowego (w 3 egz.);


• skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania (w 2 egz.);


• rysunki (jeżeli są one niezbędne do jego zrozumienia, nieobowiązkowe - w 3 egz.).



b) uiszczenie opłaty za zgłoszenie – zgodnie z tabelą opłat zawartą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych
-
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/27/25274/Zmienione_rozporzadzeniem_Rady_Ministrow_z_dnia_26_lutego_2008.pdf

Wyjście: Dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego oraz uzyskanie formalnego potwierdzenia zgłoszenia z Urzędu Patentowego.

Krok 2. Sprawozdanie ze stanu techniki

Wejście: Podmiot, posiadający formalne potwierdzenia zgłoszenia wzoru użytkowego z Urzędu Patentowego (wraz z informacją kto dokonał zgłoszenia, czego dotyczy zgłoszenie, w którym dniu zostało dokonane zgłoszenie oraz jaki jest jego numer) i oczekujący na dalszą korespondencję z Urzędu.

Opis: Sprawozdanie ze stanu techniki sporządzane jest przez Urząd Patentowy dla każdego wzoru użytkowego oraz wynalazku. W sprawozdaniu tym znajduje się również lista publikacji, które będą używane przy ocenie przedłożonego zgłoszenia. Po jego stworzeniu, przesyłane jest zgłaszającemu. Stan techniki dla badanego zgłoszenia powinien być ustalony w oparciu o dowody w formie pisemnej zawierające datę publikacji, ewentualnie w innej nie budzącej zastrzeżeń formie np. dowodu udostępnienia do wiadomości powszechnej w formie ustnego opisu stosowania lub wystawienia. Zgodnie z aktualną praktyką przy ustalaniu stanu techniki dopuszcza się korzystanie z publikacji i informacji w wersji elektronicznej dostępnych w sieci Internet. Źródła informacji dostępne w Internecie muszą jednak spełniać te same warunki, które muszą spełnić publikacje, dokumenty oraz inne materiały w wersji papierowej. O potencjalnej wartości dowodowej źródła informacji o stanie techniki świadczy możliwość ustalenia daty publikacji tego źródła.

Wyjście: Podmiot, posiadający oficjalną informację na temat dokumentów jakie będą używane podczas oceny jego zgłoszenia.

Krok 3. Badanie formalno-prawne

Wejście: Podmiot, posiadający oficjalną informację na temat dokumentów jakie będą używane podczas oceny jego zgłoszenia, oczekujący na dalszą korespondencję z Urzędu.

Opis: Badanie formalno-prawne wykonywane jest w celu sprawdzenia czy złożona dokumentacja umożliwia prawidłową ocenę zgłoszenia. Jeżeli dokumentacja zawiera uchybienia lub jest niepełna, zgłaszający jest wzywany do jej uzupełnienia bądź też przedłożenia dodatkowych dokumentów mających na celu dopełnienie dokumentacji. W przypadku nie przedstawienia Urzędowi wymaganych dokumentów lub informacji, postępowanie na tym etapie zostaje umorzone. Na tym etapie Urząd dokonuje również weryfikacji, czy spełnione są wymagania określone w Art. 28 i 29 ustawy PWP. W przypadku, gdy zgłoszenie narusza ww. przepisy Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu.

Wyjście: Podmiot, posiadający potwierdzenie o kompletności złożonej wcześniej dokumentacji bądź też dokonujący uzupełnienia dokumentacji, zgodnie z wymogami Urzędu, aż do otrzymania takiego potwierdzenia.

Krok 4. Raport z badania merytorycznego

Wejście: Podmiot, posiadający potwierdzenie o kompletności złożonej wcześniej dokumentacji, oczekujący na dalszą korespondencję z Urzędu.

Opis: Zwyczajowo, przed rozpoczęciem badania merytorycznego, następuje obligatoryjne ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o zgłoszeniu. Dokonywane jest ono po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na badanie merytoryczne składają się następujące elementy:

a) Ponowne sprawdzenie dokumentacji zgłoszeniowej – pod kątem jej kompletności,
b) Sprawdzenie zastrzeżeń ochronnych – ilości, treści merytorycznej, zakresu żądanej ochrony,
c) Analiza treści zgłoszenia – pod kątem próśb o ewentualne np. dodatkowe schematy bądź rysunki,
d) Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku – czy zgłoszenie odnosi się do innych wzorów lub też patentów,
e) Sprawdzenie pierwszeństwa – czy zgłoszenie nie narusza innych wzorów użytkowych,
f) Ocena zdolności wzoru – badanie m.in. poziomu wynalazczego itp., etap merytoryczny.

Po dokonaniu badania merytorycznego, Urząd wydaje:

g) Decyzję negatywną o udzieleniu ochrony – wraz z argumentacją która jest przedstawiona zgłaszającemu i od której przysługuje odwołanie,
h) Warunkową decyzję pozytywną – uzależnioną od dokonania opłaty za pierwsze trzy lata ochrony.

Wyjście: Podmiot, posiadający informację o podjętej przez Urząd decyzji, korespondujący z Urzędem w celu odwołania się od decyzji negatywnej lub też posiadający informację o pozytywnej decyzji warunkowej.

Krok 5. Wniesienie opłaty za pierwsze 3 lata ochrony

Wejście: Podmiot, posiadający oficjalną informację o pozytywnej warunkowej decyzji przyznania prawa ochronnego.

Opis: Warunkiem uzyskania oraz utrzymania ochrony jest prawidłowe wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony. Opłaty za ochronę wnoszone są po doręczeniu zgłaszającemu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Uiszcza je co do zasady uprawniony lub prawidłowo ustanowiony przez niego pełnomocnik.

a) Opłata za pierwszy okres ochronyOpłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

b) Opłaty za kolejne okresy ochronyJednocześnie z wniesieniem opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa, zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte już okresy ochrony. Dotyczy to sytuacji, gdy np. decyzja o udzieleniu wzoru użytkowego została wydana w piątym roku ochrony. Wówczas razem z opłatą za pierwszy okres ochrony (obejmujący pierwsze trzy lata) należy wnieść opłatę za 4 oraz 5 i ewentualnie 6 rok ochrony.

Wyjście: Podmiot, posiadający dowód wpłaty za pierwszy okres ochrony.

Krok 6. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego

Wejście: Podmiot, posiadający dowód wpłaty za pierwszy okres ochrony.

Opis: W momencie wpłynięcia na konto Urzędu opłaty za pierwszy okres ochrony, decyzja warunkowa przekształca się w decyzję prawomocną. Prawo ochronne zostaje udzielone.

Wyjście: Podmiot, posiadający prawo ochronne. Koniec procesu.

Autor
Rozwiń
Załączniki
Rozwiń