facebook

Opinia o innowacyjności Drukuj

Do czego może być wykorzystana opinia o innowacyjności?

Wprowadzenie
Zwiń

Jednym z instrumentów realizowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej do roku 2020 (tzw. Strategia Europa 2020) jest tzw. Unia Innowacji, który to instrument zakłada „poprawę warunków ramowych dla innowacji oraz wykorzystanie innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych wskazanych w strategii”. Strategia ta zobowiązuje wszystkie kraje będące członkami UE do podejmowania działań ukierunkowanych na unowocześnienie oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na różnych poziomach działalności państwowej. Ma to prowadzić m.in. do wzrostu konkurencyjności gospodarki UE jako całości.

Polska realizuje tą strategię m.in. poprzez instrumenty skierowane do przedsiębiorców i wspierające wdrażanie przez nich innowacyjnych rozwiązań. Są to przede wszystkim instrumenty finansowe w postaci dofinansowań czy też ulg podatkowych. Aby jednak uzyskać takie wsparcie niezbędne jest wykazanie innowacyjności danego wdrożenia, poprzez przedstawienie przez niezależnych ekspertów, tzw. opinii o innowacyjności. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki, opinia jest dowodem na to, że planowana przez danego przedsiębiorcę inwestycja zakłada np. transfer technologii czego efektem będzie zastosowanie najnowszych technologii prowadzących do powstania przykładowo nowego produktu czy też procesu. Docelowo, opinia taka może być wykorzystana do:
1) Aplikowania o dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych.
Opinia jest niejednokrotnie obowiązkowym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji. Przykładowym działaniem tego typu może być Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 1.1.3- Inwestycje MSP w nowe technologie (konkurs obecnie zawieszony- stan na 30 czerwca 2012 r.) lub też działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- np. działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale technologicznym (konkurs obecnie zawieszony- stan na 30 czerwca 2012 r.).
2) Celów podatkowych
Wydatki dokonane na zakup nowych technologii, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub też udoskonalenie funkcjonujących już produktów lub usług, które nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat, mogą zostać odliczone od podatku. Ulga dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania nie więcej niż 50% wydatków na zakup nowych technologii.
3) Pozyskania kredytu technologicznego
W ramach kredytu przedsiębiorca otrzyma wsparcie w postaci premii technologicznej, która stanowić będzie spłatę części kapitału kredytu technologicznego, który został udzielony przez bank komercyjny. Wsparcie może zostać przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych, ukierunkowanych na wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii, stosowanej na świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, produktów lub usług. Intensywność pomocy może wynieść nawet do 70%. Obecnie nie jest prowadzony nabór wniosków w ramach kredytu technologicznego- stan na 30 czerwca 2012 r.
4) Celów marketingowych firmy
Firmy innowacyjne są niejednokrotnie wyróżniane i wskazywane jako przykłady tzw. „dobrych praktyk”. Niezależna opinia o innowacyjności rozwiązań stosowanych w firmie może być dodatkowym nośnikiem jej promocji i wykorzystywanym przez nią narzędziem marketingowym.

Opinia o innowacyjności może być wystawiana przez:
1) jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe,
2) centra badawczo-rozwojowe,
3) stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim,
4) branżowe izby gospodarcze.

Opinia o innowacyjności zawiera przeważnie informacje dotyczące:
1) charakterystyki danej technologii,
2) wskazania na czym polega jej innowacyjność,
3) długości stosowania danej technologii na świecie,
4) zastosowania tej technologii przez inne przedsiębiorstwa krajowe.

Definicje
Rozwiń
Schemat postępowania
Zwiń

Krok 1. Potrzeba uzyskania opinii o innowacyjności

Przedsiębiorcy ubiegający się o opinię o innowacyjności kierują się konkretnym powodem. Wśród nich można wskazać na cztery główne, tj. aplikowanie o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, ulga podatkowa, pozyskanie kredytu technologicznego oraz cele marketingowe. Wymogi odnośnie opinii o innowacyjności w każdym ze wskazanych celów są bardzo podobne, dlatego też kolejne działania podejmowane w kierunku uzyskania tejże analizy, są dla każdego przeznaczenia zbieżne.

Krok 2. Weryfikacja

Celem uzyskania opinii o innowacyjności na konkretne potrzeby, należy dokonać weryfikacji niezbędnej dokumentacji. W przypadku przedstawienia opinii jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, dostępny jest specjalny wzór opinii, jak również dokumentacja konkursowa określająca wymogi odnośnie jej przygotowania. W zakresie odliczenia ulgi podatkowej na zakup nowej technologii, należy zapoznać się z artykułem 26c ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku kredytu technologicznego należy zapoznać się z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która określa wymogi dotyczące opinii o innowacyjności. Jeżeli przedsiębiorca zainteresowany jest uzyskaniem opinii o innowacyjności na własne potrzeby marketingowe, może wskazać najbardziej odpowiadające jego potrzebom treści jakie powinny się w niej znaleźć, jednakże zalecane jest korzystanie z formularzy oraz wytycznych zapisanych w wymienionych powyżej dokumentach.

Krok 3. Poszukiwanie wykonawcy opinii

Opinię o innowacyjności mogą wydać określone podmioty, do których zaliczamy jednostki naukowe prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub też branżowe izby gospodarcze.
Na znacznej części uczelni istnieją Centra Transferu Technologii, które są jednostkami pośredniczącymi w wydaniu opinii o innowacyjności. To one pomogą zidentyfikować ekspertów zdolnych do wydania stosownych opinii. Przydatne może być także zestawienie przedsiębiorców będących Centrami Badawczo-Rozwojowymi, znajdujące się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.
W kontekście stowarzyszeń naukowo-technicznych, przydatny może być kontakt z Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Ponadto analizując branżowe izby gospodarcze można zapoznać się z listą członków Krajowej Izby Gospodarczej. W województwie zachodniopomorskim opinie wydawane są przez:

1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
2) Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
3) Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie
4) Politechnika Koszalińska, Park Naukowo-Technologiczny

Krok 4. Wybór wykonawcy opinii i przekazanie materiałów dotyczących technologii

W celu wyboru wykonawcy opinii zaleca się skierowanie zapytania ofertowego, definiującego wymogi dotyczące opinii, termin jej wykonania oraz zapytanie o cenę usługi. Po zapoznaniu się z ofertami potencjalnych wykonawców opinii, następuję zlecenie przygotowania dokumentu jednemu z nich oraz np. podpisanie umowy na realizację usługi (jeżeli obie strony sobie tego życzą, jednakże może być stosowane wyłącznie zlecenie wykonania usługi). Następnie ma miejsce przekazanie wykonawcy, wszelkich materiałów dotyczących danej technologii, w których posiadaniu jest firma. Ekspert przygotowujący opinię, analizuje otrzymane dokumenty oraz przeprowadza badanie mające na celu uzyskanie informacji do wszystkich niezbędnych elementów opinii. Należy pamiętać, że osoby przygotowujące daną opinię o innowacyjności podpisują deklarację bezstronności, co gwarantuje obiektywną ocenę danej technologii.

Krok 5. Wykonanie opinii o innowacyjności i przekazanie jej zamawiającemu

Po przygotowaniu opinii o innowacyjności następuje jej przekazanie Zamawiającemu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość konsultacji z firmą treści opinii, tak żeby była ona zgodna ze specyfiką wdrożenia danej technologii. Zatwierdzona opinia, podpisana przez Wykonawcę przekazywana jest Zamawiającemu, co potwierdza sporządzony i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy będący podstawą do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Krok 6. Złożenie opinii we właściwej instytucji

W przypadku zastosowania opinii w aplikowaniu o fundusze strukturalne lub kredyt technologiczny, jest ona przekazywana do właściwych instytucji zarządzających danym programem. W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych będą to Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw, w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, będzie to instytucja wskazana w wytycznych działania, w ramach którego o dofinansowanie aplikuje przedsiębiorca. W przypadku gdy opinia jest niezbędna do pozyskania tzw. premii technologicznej w ramach kredytu technologicznego, jest ona przedkładana wraz z kompletną dokumentacją do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Krok 7.

Archiwizacja opinii na potrzeby odliczeń podatkowychOdliczenia z tytułu nabycia nowej technologii, potwierdzonego przez jednostkę naukową, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym dokonano dane wydatki. W związku z tym uzyskaną opinię o innowacyjności, potwierdzającą spełnienie wymogów związanych z uprawnieniem do zastosowania odliczenia, należy zarchiwizować na potrzeby ewentualnego wezwania z Urzędu Skarbowego lub ewentualnej kontroli. </p> <h3><a name="krok-8">Krok 8. </a> Wykorzystanie opinii w firmie do celów marketingowych</h3> <p>Firma, która uzyskała stosowną opinię o innowacyjności może zamieścić właściwą informację na swojej stronie internetowej, przekazać komunikat prasowy do mediów lub też uwzględnić ją we wszelkich materiałach promocyjnych danego przedsiębiorstwa. W związku z faktem, że coraz częściej mówi się o innowacjach, zaś firmy wdrażające nowe technologie niejednokrotnie wymieniane są w mediach jako przykłady dobrych praktyk, uzyskanie takiej opinii wystawionej przez niezależnego eksperta, może stanowić dla firmy znakomite narzędzie promocji. </p> </div></span><span class="authorBlockSlideSmall" style="display:block;"> <div class="bar-1"> <div class="txt">Autor</div> <a class="bt-ar-33 fr" title="Rozwiń" onclick="rolldown('authorBlockSlideSmall','authorBlockSlideBig');return false;"> <img alt="Rozwiń" src="/style/images/arrow-down.png" /> </a> </div></span><span class="authorBlockSlideBig" style="display:none;"> <div class="bar-1"> <div class="txt">Autor</div> <a class="bt-ar-33 fr" title="Zwiń" onclick="rollup('authorBlockSlideSmall','authorBlockSlideBig');return false;"> <img alt="Zwiń" src="/style/images/arrow-up.png" /> </a> </div> <div class="rek-holder"> <p class="lh20 marg10l"> <span>Autor: </span>Paweł Mieczan <br /> <span>Stanowisko: </span>Specjalista <br /> <span>Firma: </span>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii <br /> <span>E-mail: </span>pmieczan@zut.edu.pl <br /> <span>Tel: </span>+48 91 449 41 09 </p> </div></span> </div> <div class="clearfix"></div> </section> </div><input type="hidden" name="javax.faces.ViewState" id="javax.faces.ViewState" value="4998860057694870389:-4580817200067544668" autocomplete="off" /> </form> <form id="groups:j_id297" name="groups:j_id297" method="post" action="/wiedza_dla_biznesu/praktyczne_poradniki_card.xhtml;jsessionid=70c783fead075c327bc6e671436f" enctype="application/x-www-form-urlencoded"> <input type="hidden" name="groups:j_id297" value="groups:j_id297" /> <script> function rolldown(small, big){ jQuery("." + small).css("display","none"); jQuery("." + big).css("display","block"); } function rollup(small, big){ jQuery("." + small).css("display","block"); jQuery("." + big).css("display","none"); } function goTo(arg){ window.open(arg); } </script><script id="groups:j_id297:j_id299" type="text/javascript">//<![CDATA[ pagThisPage=function(page){A4J.AJAX.Submit('groups:j_id297',null,{'similarityGroupingId':'groups:j_id297:j_id299','parameters':{'groups:j_id297:j_id299':'groups:j_id297:j_id299','page':page} ,'actionUrl':'/wiedza_dla_biznesu/praktyczne_poradniki_card.xhtml;jsessionid=70c783fead075c327bc6e671436f'} )}; //]]></script><script id="groups:j_id297:j_id301" type="text/javascript">//<![CDATA[ showUseCase=function(usecaseid){A4J.AJAX.Submit('groups:j_id297',null,{'similarityGroupingId':'groups:j_id297:j_id301','parameters':{'usecaseid':usecaseid,'groups:j_id297:j_id301':'groups:j_id297:j_id301'} ,'actionUrl':'/wiedza_dla_biznesu/praktyczne_poradniki_card.xhtml;jsessionid=70c783fead075c327bc6e671436f'} )}; //]]></script><script id="groups:j_id297:j_id303" type="text/javascript">//<![CDATA[ showRelatedCompany=function(){A4J.AJAX.Submit('groups:j_id297',null,{'similarityGroupingId':'groups:j_id297:j_id303','parameters':{'groups:j_id297:j_id303':'groups:j_id297:j_id303'} ,'actionUrl':'/wiedza_dla_biznesu/praktyczne_poradniki_card.xhtml;jsessionid=70c783fead075c327bc6e671436f'} )}; //]]></script><script id="groups:j_id297:j_id304" type="text/javascript">//<![CDATA[ showRelatedExperts=function(){A4J.AJAX.Submit('groups:j_id297',null,{'similarityGroupingId':'groups:j_id297:j_id304','parameters':{'groups:j_id297:j_id304':'groups:j_id297:j_id304'} ,'actionUrl':'/wiedza_dla_biznesu/praktyczne_poradniki_card.xhtml;jsessionid=70c783fead075c327bc6e671436f'} )}; //]]></script><script id="groups:j_id297:j_id305" type="text/javascript">//<![CDATA[ showRelatedSchools=function(){A4J.AJAX.Submit('groups:j_id297',null,{'similarityGroupingId':'groups:j_id297:j_id305','parameters':{'groups:j_id297:j_id305':'groups:j_id297:j_id305'} ,'actionUrl':'/wiedza_dla_biznesu/praktyczne_poradniki_card.xhtml;jsessionid=70c783fead075c327bc6e671436f'} )}; //]]></script><input type="hidden" name="javax.faces.ViewState" id="javax.faces.ViewState" value="4998860057694870389:-4580817200067544668" autocomplete="off" /> </form></div><span id="footer:footerPanel"> <form id="footer:j_id307" name="footer:j_id307" method="post" action="/wiedza_dla_biznesu/praktyczne_poradniki_card.xhtml;jsessionid=70c783fead075c327bc6e671436f" enctype="application/x-www-form-urlencoded"> <input type="hidden" name="footer:j_id307" value="footer:j_id307" /> <footer style="height: 340px;"> <div class="first"> Copyright © 2013 <a title="Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie" target="_blank" href="http://www.zpsb.szczecin.pl/">Zachodniopomorska Szkoła Biznesu</a> w Szczecinie. All rights reserved. Magic by <a href="http://plodni.com" target="_blank" title="Agencja Marketingowa">agencja marketingowa</a> <a title="Plodni.com" target="_blank" href="http://plodni.com">Plodni.com</a>. </div> <div class="second h20" style="text-align: left;"> Patroni projektu </div> <div class="third marg20b"> <a style="margin-right: 92px;" target="_blank" href="http://www.wzp.pl/" title="Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego" rel="nofoloow"><img alt="Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego" src="/style/images/new-foot-1.png" /></a> <a style="margin-right: 139px;" target="_blank" href="http://www.gazeta.pl/" title="Gazeta Wyborcza" rel="nofoloow"><img alt="Gazeta Wyborcza" src="/style/images/new-foot-2.png" /></a> <a href="http://szczecinbiznes.pl/" target="_blank" title="Szczecin Biznes" rel="nofoloow"><img alt="Szczecin Biznes" src="/style/images/new-foot-3.png" /></a> <a class="fr" target="_blank" href="http://radioszczecin.pl/index.php" title="Radio Szczecin" rel="nofoloow"><img alt="Radio Szczecin" src="/style/images/new-foot-4.png" /></a> </div> <div class="second"> Człowiek - najlepsza inwestycja <br /> Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </div> <div class="third"> <a target="_blank" href="http://www.efs.gov.pl/" title="http://www.efs.gov.pl/" rel="nofoloow" class="marg51r"><img alt="http://www.efs.gov.pl/" src="/style/images/part-1.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://www.zpsb.szczecin.pl/" title="Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie" rel="nofoloow" class="marg47r"><img alt="Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie" src="/style/images/part-2.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://www.btc.com.pl/" title="BTC" rel="nofoloow" class="marg57r"><img alt="BTC" src="/style/images/part-4.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://www.wup.pl/" title="Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie" rel="nofoloow" class="marg30r"><img alt="Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie" src="/style/images/part-3.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://www.efs.gov.pl/" title="http://www.efs.gov.pl/" rel="nofoloow"><img alt="http://www.efs.gov.pl/" src="/style/images/part-5.jpg" /></a> </div> </footer><input type="hidden" name="javax.faces.ViewState" id="javax.faces.ViewState" value="4998860057694870389:-4580817200067544668" autocomplete="off" /> </form></span> </body> </html>