facebook

Przedsięwzięcia detektywistyczne na zlecenie przedsiębiorcy Drukuj

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wprowadzenie
Zwiń

Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do partnerów gospodarczych. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta powinno stać się regułą dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego, gdy coraz powszechniejsze stają się praktyki nie wywiązywania się przez kontrahentów ze swoich zobowiązań, zwłaszcza tych finansowych. Ryzykiem w czasie prowadzenia działalności gospodarczej jest niewątpliwie utrata należności spowodowana niewypłacalnością, czy też nieuczciwością kontrahenta. Na to ryzyko jest narażony zarówno sprzedawca towarów i usług, w wyniku nieuzyskania zapłaty, jak i inwestor, który poprzez współudział w inwestycji traci swój kapitał. Każdy przedsiębiorca przed zawarciem umowy z kontrahentem powinien sprawdzić, czy dany podmiot rzeczywiście funkcjonuje w obrocie gospodarczym i jaka jest jego kondycja finansowa. Ponadto, nie mniej istotny jest okresowy monitoring kontrahenta, który pozwala systematycznie badać jego kondycję finansową oraz zmniejszać ryzyko utraty środków finansowych, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Wiarygodność podmiotów gospodarczych można próbować badać na własną rękę, korzystając np. z ogólnie dostępnych rejestrów, baz danych, Internetu, lub zlecić to profesjonalnie działającym podmiotom gospodarczym, które wykonują usługi detektywistyczne, czy też usługi wywiadu gospodarczego (te drugie, mają węższy zakres działania i nie mogą wykonywać czynności detektywistycznych). Polskie podmioty gospodarcze w mniejszym stopniu, niż ich partnerzy z innych krajów zachodnich korzystają z usług detektywistycznych – często wynika to, z niewiedzy lub z obawy przed ujawnieniem swoich zainteresowań przed konkurencją.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie usługami detektywistycznymi, bowiem coraz częściej do biur detektywistycznych zgłaszają się przedsiębiorcy szukając sprawców kradzieży, malwersacji finansowych, lub też chcą się dowiedzieć, kto ujawnił ich tajemnicę handlową. Za pośrednictwem detektywów przedsiębiorcy rozpoznają i neutralizują wszelkie przejawy nieuczciwej konkurencji – w wewnątrz (działanie na szkodę firmy poprzez prowadzenie konkurencyjnej działalności gospodarczej), oraz na zewnątrz firmy (nielegalne wykorzystywanie informacji biznesowych, czy też procesu technologicznego).

Ponadto przedsiębiorcy w trosce o szybką i skuteczną egzekucję prowadzoną przez komornika, zlecają detektywom ustalanie wszelkich innych składników majątkowych swoich dłużników, których ujawnienie jest znacznie utrudnione, np. w przypadku fikcyjnego przeniesienia własności nieruchomości na inną osobę.

Każdy przedsiębiorca korzystając z profesjonalnie wykonywanych usług detektywistycznych, jest w stanie przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym dla swojej firmy, a także przy niewielkim nakładzie finansowym ograniczyć ryzyko i stworzyć odpowiednie uwarunkowania dla rozwoju przedsiębiorstwa. W praktyce dobrze, kiedy przedsiębiorca wykonujący usługi detektywistyczne, posiada również wypracowane mechanizmy korzystania z własnych lub zewnętrznych zasobów informacji wywiadu gospodarczego (analizy finansowe, analizy powiązań kapitałowo-osobowych, informacji dot. przetargów, czy też informacji dot. zadłużenia kontrahenta).

Definicje
Rozwiń
Schemat postępowania
Zwiń

Krok 1. Zapotrzebowanie przedsiębiorcy na usługi detektywistyczne.

Każdy przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej chciałby ograniczać ryzyko strat spowodowane nieuczciwością kontrahenta, czy też przeciwdziałać kradzieży, przywłaszczeniom, czy też innym nadużyciom w firmie - powinien skorzystać z usług licencjonowanego detektywa. Dlatego też, każdy przedsiębiorca musi samodzielnie zdecydować, czy skorzystać z usług firmy detektywistycznej, czy też wykorzystać inne sposoby przeciwdziałania i zwalczania nieprawidłowości w firmie, np. zlecić kontrolę, audyt wewnętrzny, powiadomić właściwe miejscowo i rzeczowo organy ścigania, itp. W praktyce, wykorzystanie licencjonowanego detektywa – powinno pozytywnie wpłynąć, na jakość zgromadzonego materiału dowodowego oraz umożliwić przedsiębiorcy wybór odpowiedniej decyzji, która gwarantuje wyjaśnienie sprawy oraz zachowanie pozytywnej opinii w środowisku biznesowym.

Krok 2. Spotkanie poprzedzające realizację usługi/usług detektywistycznych.

W przypadku pozytywnie zdiagnozowanego zapotrzebowania na skorzystanie z usług detektywa, przedsiębiorca powinien nawiązać bezpośredni kontakt z legalnie działającą firmą detektywistyczną. W celu omówienia warunków i zasad realizacji przedsięwzięcia detektywistycznego, przedsiębiorca lub detektyw organizuje spotkanie robocze. Na przedmiotowym spotkaniu omawiane są wszelkie szczegóły realizacji usługi przez detektywa, np. czas realizacji zlecenia, przebieg zlecenia, zakres wykonywanych czynności, sposób utrwalenia efektów czynności, czy też wysokość wynagrodzenia/kosztów. Istotne jest to, aby przedsiębiorca/zleceniodawca na pierwszym spotkaniu roboczym dysponował „wszelką wiedzą” i „materiałami pomocniczymi”, które mogą być przydatne do uszczegółowienia zakresu i przebiegu czynności detektywistycznych. Natomiast przedsiębiorca przyjmujący zlecenie powinien posiadać ważną licencję na wykonywanie usług detektywistycznych, aktualny wpis w „rejestrze detektywów” prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ze szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa. Ponadto przedsiębiorca realizujący usługi detektywistyczne powinien posiadać wdrożoną politykę bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych - w tym, zarejestrowaną bazę danych osobowych w GIODO.

Krok 3. Umowa dotycząca realizacji usługi/usług detektywistycznych.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Dlatego też, po spotkaniu roboczym, detektyw lub przedsiębiorca/zleceniodawca sporządza umowę, którą po konsultacjach – wspólnie podpisują. Umowa na usługi detektywistyczne musi być sporządzana w 2 egz. (egz. nr 1 detektyw, egz. nr 2 przedsiębiorca/zleceniodawca). Często bywa, że „materiały pomocnicze”, które przedsiębiorca przekazuje detektywowi, stanowią załączniki do umowy (po wykorzystaniu, są zwracane przedsiębiorcy). Dopiero od momentu podpisania umowy, detektyw może rozpocząć realizację czynności zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ponadto przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany - niezwłocznie po zawarciu umowy, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.

Krok 4. Wdrażanie przedsięwzięć detektywistycznych.

Po podpisaniu umowy, detektyw przystępuje do realizacji przedsięwzięć detektywistycznych zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem. Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany(a) miał(a) możliwość ją odczytać i zanotować. Wykonując usługi detektywistyczne, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów ścigania, np. podsłuchów telefonicznych, zakupów kontrolowanych, itp. Detektyw, w trakcie wykonywania czynności, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie ich wykonywania. Ponadto detektyw przy wykonywaniu czynności, jest obowiązany przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej; zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić wiarygodność uzyskanych informacji. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych czynności – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32-35. W czasie realizacji przedsięwzięć detektyw, na bieżąco informuje przedsiębiorcę/zleceniodawcę o efektach przeprowadzonych czynności. Może również, na jego żądanie, np. przedłożyć częściowe sprawozdanie z wykonanych przedsięwzięć, zaprzestać dalszych przedsięwzięć, lub też opracować aneks do umowy – w kierunku rozszerzenie zakresu zlecenia. Ponadto, detektyw, a nie przedsiębiorca/zleceniodawca ponosi odpowiedzialność karną, czy też cywilną za dobór i wykorzystanie narzędzi w ramach realizowanych przedsięwzięć detektywistycznych, np. sposób i metody pozyskiwania informacji, obserwacji, lustracji/rekonesansu, czy też tzw. białego wywiadu.

Krok 5. Zakończenie przedsięwzięć detektywistycznych - sprawozdanie z wykonanych przedsięwzięć detektywistycznych.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, które powinno zawierać, m. innymi: datę zawarcia umowy, opis przedmiotu umowy, określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności, opis stanu faktycznego, datę zakończenia czynności w sprawie. W przypadku, gdy sprawozdanie, zawiera informacje dotyczące przeprowadzonych czynności w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, detektyw sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od dnia sporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Ponadto, detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie: przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej realizacji usługi, albo zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania ich w wyznaczonym terminie. Detektyw ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po wykreśleniu z „rejestru detektywów”. Wykonując to polecenie, detektyw sporządza notatkę, którą dołącza się do księgi realizacji umowy. Notatka powinna zawierać: rodzaj wykonanej czynności i sposób jej wykonania, datę jej wykonania, oraz podpis osoby, której przekazał dane osobowe, lub przedsiębiorcy, w obecności, którego nastąpiło ich zniszczenie. Po sporządzeniu sprawozdania, detektyw za pokwitowaniem przekazuje je bezpośrednio przedsiębiorcy/zleceniodawcy - sprawozdanie sporządzane jest w jednym egzemplarzu (w przypadku kontynuacji zlecenia, istnieje możliwość sporządzenia sprawozdania w 2 egzemplarzach).

Krok 6. Wykorzystanie przez zleceniodawcę materiałów zgromadzonych w toku przedsięwzięć detektywistycznych.

Po przekazaniu sprawozdania wraz z załącznikami, np. materiałem audiowizualnym, czy fotograficznym – przedsiębiorca/zleceniodawca podejmuje działania zmierzające do wykorzystania informacji/materiałów zgromadzonych w czasie czynności detektywistycznych. Na bazie w/w materiałów może, np. wdrożyć postępowania wyjaśniające lub dyscyplinarne, przeprowadzić kontrolę lub audytu wewnętrzny, czy też powiadomić organy ścigania. Przedsiębiorca dysponując profesjonalnie zgromadzonym materiałem, jest w stanie przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym dla swojej firmy, a także przy niewielkim nakładzie finansowym ograniczyć ryzyko i stworzyć odpowiednie uwarunkowania dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Autor
Rozwiń
Załączniki
Rozwiń