facebook

Znak towarowy Drukuj

Co to jest znak towarowy?

Wprowadzenie
Zwiń

Każda organizacja wchodząca na rynek, wprowadzająca nowy produkt/usługę, w celu odróżnienia go od produktu/usługi konkurencyjnej powinna oznaczyć go w taki sposób, aby był łatwo identyfikowalny i rozpoznawalny w rynku. Takie oznakowanie może stanowić znak towarowy organizacji.

Najbardziej tradycyjnymi i najczęściej występującymi formami znaków towarowych są:
- oznaczenia słowne (wyraz, zdania, slogany) – znak słowny,
- oznaczenia słowno–graficzne (oznaczenia, w których występują zarówno elementy słowne, jak i graficzne) – znak słowno-graficzny,
- oznaczenia graficzne (rysunki, ornamenty) – znak graficzny.

Równie często spotykanymi w obrocie gospodarczym znakami towarowymi są znaki towarowe przestrzenne (w tym formy towaru lub opakowania), dźwiękowe (melodie, inne sygnały dźwiękowe), przestrzenno–słowno–graficzne, przestrzenno–graficzne oraz kompozycje kolorystyczne (Źródło: http://www.uprp.pl/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/Lead05,30,1707,4,index,pl,text/)

Chroniony znak towarowy umożliwia ochronę firmy i jej produktów przed nielegalną konkurencją, która chciałaby go wykorzystać do sprzedaży swoich produktów bądź usług . Znak towarowy umożliwia identyfikację firmy w krajach Unii Europejskiej, jest symbolem rzetelności i zaufania do firmy. W przypadkach spornych daje możliwość przekonania do prawa do własności np. do domeny internetowej, na której będzie zawarty znak towarowy. Znak towarowy może być przedmiotem obrotu, zatem z chwilą wypromowania marki istnieje szansa sprzedaży znaku towarowego. Na korzystanie ze znak towarowego może zostać udzielona licencja, z której można czerpać korzyści finansowe. Znak towarowy może stanowić znaczącą wartość przy zakładaniu nowej spółki i negocjacji z inwestorem, który miałby zapewnić wkład kapitałowy.

Definicje
Rozwiń
Schemat postępowania
Zwiń

Krok 1. Zapotrzebowanie.

Każde oznaczenie powinno być przygotowane z należytą starannością. Oznaczenie może być przygotowane samodzielnie lub Organizacja może skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji marketingowej. Przy wyborze firmy projektowej powinno się brać pod uwagę kompleksowość usługi, wiedzę i doświadczenie firmy projektowej. Logo, logotyp, identyfikacja wizualna, to podstawa brandingu, pozycjonowania firmy na konkurencyjnym rynku, w związku z czym należy ją zaprojektować profesjonalnie, ponieważ pomoże organizacji w budowaniu jej wizerunku.

Krok 2. Wybór agencji marketingowej.

Po dokonaniu wyboru odpowiedniej firmy reklamowej należy przygotować brief, czyli spis wytycznych, którymi powinni kierować się wykonawcy.

WZÓR
Następnie należy ustalić termin przygotowania wybranej liczby koncepcji projektu np. logo i poprosić o wycenę projektu na podstawie przedstawionych wytycznych. Ostatni etap przygotowania znaku to wybór najlepszego z perspektywy organizacji projektu.

Krok 3. Zatwierdzenie projektu oznaczenia.

Zatwierdzony projekt posłuży do stworzenia Księgi znaku.

Krok 4. Przygotowanie Księgi Znaku.

Księgę znaku powinna wykonać firma projektowa, której zlecone zostało wykonanie projektu znaku. W oparciu o Księgę łatwo stosować znak w sposób konsekwentny, jednorodny i prawidłowy oraz zweryfikować wykonane projekty czy wydruki.

Krok 5. Zatwierdzenie Księgi znaku.

Należy spotkać się z agencją marketingową w celu prezentacji Księgi znaków. Następnie należy zatwierdzić Księgę Znaku, jeżeli spełnia nasze oczekiwania.

Krok 6. Wybór Rzecznika Patentowego.

Znak towarowy, który powstał jest cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków. Należy wytypować rzecznika patentowego biorąc pod uwagę doświadczenie, specjalizację oraz znajomość języków obcych.

Krok 7. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.

Najważniejszym krokiem przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania praw ochronnych, jest sprawdzenie, czy dane oznaczenie nie korzysta z ochrony, lub nie zostało już zgłoszone na rzecz innego przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej. Badania mogą być przeprowadzane na podstawie baz Urzędu Patentowego RP oraz komercyjnych baz znaków towarowych zgłoszonych i chronionych na terytorium Unii i innych państw na świecie.

Krok 8. Zgłoszenie znaku towarowego.

Zgłoszenie znaku towarowego może być dokonane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Zgodnie z art. 236 ust. 1 i 2 ustawy pwp pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być tylko rzecznik patentowy, a w przypadku osoby fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 3 ww. ustawy, może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą przed Urzędem Patentowym działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego. (art. 236 ust. 3 pwp.).

Krok 9. Przyznanie 10 letniej ochrony.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać przedłużone na wniosek uprawnionego dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie, przy czym wniosek powinien być złożony przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę. Wniosek może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Termin ten nie podlega przywróceniu. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może na wniosek uprawnionego zostać przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Źródło: http://www.uprp.pl

Autor
Rozwiń