facebook

Staż w jednostce badawczej Drukuj

Jakie są możliwości odbycia stażu w jednostce badawczej?

Wprowadzenie
Zwiń

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga ciągłego poszerzania zasobów wiedzy oraz poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Innowacyjność gospodarki w dużej mierze zależy od współpracy nauki i biznesu. Jednym ze sposobów budowania relacji między sektorem prywatnym a naukowym są projekty stażowe, dzięki którym przedsiębiorcy mają szansę nawiązania kooperacji ze środowiskiem akademickim oraz otrzymują dostęp do eksperckiego know-how.

Otwarcie się na nowe pomysły i idee jest kluczowe pod względem budowania przewagi konkurencyjnej. Mając na uwadze fakt, że województwo zachodniopomorskie znajduje się w krajowej czołówce pod względem ilości małych i średnich przedsiębiorstw, do stworzenia silnej i rozpoznawalnej marki potrzeba nowatorskich i efektywnych działań. A do takich niewątpliwie należy udział w projektach stażowych, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorcami i naukowcami. Komercjalizacja wyników badań naukowych warunkuje i przyspiesza transfer technologii, zaś wykorzystanie rezultatów prac naukowych w praktycznych zastosowaniach – zmienia rzeczywistość i podnosi jej jakość.

Niniejszy poradnik ma na celu ukazanie korzyści dla przedsiębiorców wynikających z uczestnictwa w projektach stażowych, jak również zaprezentowanie aktualnych propozycji z tego zakresu dla przedstawicieli biznesu z województwa zachodniopomorskiego. Jesteśmy przekonani, że poradnik ten ułatwi Państwu znalezienie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, jak również stanie się motorem innowacji w Państwa przedsiębiorstwie.

Definicje
Rozwiń
Schemat postępowania
Zwiń

Krok 1. Zdefiniowanie obszaru współpracy z uczelnią.

Krok ten jest punktem wyjściowym do dalszych działań. Z określeniem obszaru współpracy wiąże się sprecyzowanie celów odbycia stażu, jak i rezultatów do których staż ma prowadzić. Przedsiębiorca powinien postawić sobie pytanie czy dąży do udoskonalenia danego produktu bądź usługi bądź do stworzenia nowego rozwiązania technologicznego, które mogłoby zostać wdrożone w jego firmie. Na etapie początkowym należy przeprowadzić analizę działalności przedsiębiorstwa oraz wskazać kierunki rozwoju, które mogą zostać osiągnięte poprzez odbycie stażu na uczelni. Efektem końcowym powinien być dokument zawierający takie informacje jak: segment ewentualnej współpracy z uczelnią, lista pracowników, profil firmy oraz oczekiwany cel.

Krok 2. Określenie zakresu kooperacji.

W tej fazie procedury organizacji stażu, przedsiębiorca powinien zdefiniować, jakie działania zamierza podjąć w ramach kooperacji z uczelnią. Przykładem takich działań jest m.in.: rozpoczęcie realizacji wspólnych projektów, komercjalizacja opracowanych rozwiązań, wymiana kadry, organizacja szkoleń i konferencji oraz przygotowanie publikacji i materiałów informacyjnych. Powyższe informacje powinny znaleźć się jako uzupełnienie danych z Kroku 1.

Krok 3. Rozpoczęcie współpracy z Instytucją Otoczenia Biznesu.

Krok ten polega na zgłoszeniu się do odpowiedniej Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), zajmującej się prowadzeniem projektów stażowych. Ważne, aby na spotkanie udać się ze wstępnie przygotowaną dokumentacją wymaganą w procesie rekrutacji uzupełnioną o dokument opracowany w poprzednich krokach. IOB wskaże odpowiednią jednostkę uczelni w której można odbyć pobyt stażowy oraz pomoże w przygotowaniu jego harmonogramu oraz szczegółowego programu. Przeprowadzi również przedsiębiorcę przez etap realizacji wymogów formalnych.

Krok 4. Nawiązanie kontaktów z naukowcami.

Na tym etapie odbywają się spotkania z pracownikami naukowymi bądź naukowo-dydaktycznymi, z którymi będzie realizowany staż. Spotkania wymagane są do ustalenia wspólnych założeń i zakresu stażu, określenia jego potencjału komercyjnego i innowacyjnego, jak i warunków współpracy. Jednocześnie na tym etapie dochodzi do rozpoczęcia współpracy pomiędzy pracownikiem przedsiębiorstwa (Stażysty) z pracownikiem naukowo-dydaktycznym (Opiekunem). Istotne z punktu widzenia sukcesu współpracy jest właściwy dobór w/w pary.

Krok 5. Realizacja stażu na uczelni.

Pobyt stażowy odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem i programem stażu. Stażysta wraz z Opiekunem ma możliwość poznania oraz uczestniczenia w procesie edukacyjnym, w tym prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jednocześnie istotnym obszarem kooperacji jest możliwość partycypacji Stażysty w projektach badawczych uczelni, szczególnie w kontekście poznania metodologii oraz problematyki, która dotyczy również jego pracy w przedsiębiorstwie. Pozyskana w ten sposób wiedza stanowi wartość dodaną kapitału ludzkiego firmy.

Krok 6. Podsumowanie pobytu stażowego.

Etap ten jest potrzebny do weryfikacji czy wszystkie cele zawarte w programie stażu zostały osiągnięte. Rezultaty wynikające z odbycia stażu mogą być przedstawione w formie wspólnej publikacji naukowej bądź podczas prezentacji na seminarium wydziałowym. Podsumowanie pobytu stażowego służy także sprawdzeniu czy realizowany wspólnie projekt przyczynił się do rozpoczęcia współpracy komercyjnej.

Autor
Rozwiń
Załączniki
Rozwiń