facebook

Zegar biznesu
Zobacz zegar biznesu
Zobacz zegar biznesu
Drukuj

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury to nowatorskie narzędzie badawcze do praktycznego wykorzystania w biznesie. Zegar będzie przewidywał z trzymiesięcznym wyprzedzeniem trendy gospodarcze w naszym regionie wskazując fazy cyklu koniunkturalnego. Lewa strona tarczy Zegara to fazy recesji (spowolnienie i kryzys), natomiast prawa to rozwój gospodarki (ożywienie i rozkwit). Proces zmian w koniunkturze przebiega odwrotnie do ruchu wskazówek tradycyjnego zegara, czyli „obraca się w lewo”.


Określenie obszaru, w którym znajduje się wskaźnik, pozwala na odczytanie nastrojów panujących w regionalnej gospodarce. Wyszukiwarka zamieszczona obok Zegara pozwala na prostą selekcję interesujących nas kryteriów oraz na odczytanie informacji przedstawionych na tarczy Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury.


Ocena kondycji gospodarki przez Zachodniopomorski Zegar Koniunktury

Narzędzie to dokonuje pomiaru gospodarki za pomocą analizy głównych parametrów ekonomicznych. Ich składowymi są następujące kategorie: popyt na dobra i usługi, poziom zatrudnienia, poziom produkcji, poziom zysków, przeciętny poziom cen zbytu oraz poziom zamówień na dobra inwestycyjne. Informacje do tak skonstruowanego pomiaru pozyskiwane są co kwartał od kadry menedżerskiej ponad 400 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Zegar koniunktury a inne mierniki gospodarcze

Dodatkowe funkcje Zegara pozwalają na szerszą weryfikację i analizy porównawcze wyników. Rezultaty prezentowane przez Zachodniopomorski Zegar Koniunktury można zestawić z syntetycznymi wskaźnikami koniunktury w skali regionu, kraju, strefy euro i UE („Wskaźniki referencyjne”), z danymi dotyczącymi regionu publikowanymi przez GUS („Region w liczbach”), a także ze statystykami GUS ukazującymi kondycję gospodarczą regionu na tle całego kraju („Archiwum porównań”). Po kliknięciu w przycisk „Zobacz zegar biznesu” zostaniesz przekierowany na stronę, prezentującą w interaktywnej formie omawiany wskaźnik koniunktury.

Po kliknięciu w przycisk „Zobacz zegar biznesu” zostaniesz przekierowany na stronę, prezentującą w interaktywnej formie omawiany wskaźnik koniunktury.

Zobacz mechanizm działania >
2015-10-31 prof. ZPSB Aneta Zelek, ekonomista, ZPSB Komentarz wskazań zegara
Zdjęcie

Lato rozgrzało koniunkturę

Odczyt Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za trzeci kwartał 2015 roku zaskakuje bardzo dobrym wynikiem. Wskaźnik syntetycznego ZZK w III kwartale zanotował aż 58 punktów i kontynuował pozytywny trend (w drugim kwartale szybował na poziom ponad 56). Nie jest to jednak zapowiedź trwałego ożywienia koniunktury. Już po raz kolejny obserwujemy charakterystyczny dla naszego regionu rozkład koniunktury, gdzie zwykle okres wiosny i lata charakteryzują statystycznie lepsze wyniki niż w zimie. Oczywisty wpływ na to ma struktura sektorowa gospodarki województwa, ze sporym udziałem branż związanych z turystyką i rolnictwem, jako branż sezonowo wzrostowych, dla których III kwartał to szczyt sezonu. W III kwartale nieznacznie lepszy wynik dotyczy branż przemysłowych (blisko 59 punktów), podczas gdy dla sektora usług wynosi 57,5 punktów. Takie wyniki rozczarowują jednak na tle zanotowanych w poprzednim pomiarze oczekiwań. Warto przypomnieć, że oczekiwania przedsiębiorców co do koniunktury w III kwartale tego roku wznosiły ZZK do poziomu 63 punktów.
Po tak dobrym, gorącym lecie, zapowiedzi na tegoroczną jesień są znacznie słabsze. Według sondażu, oczekiwany ZZK na IV kwartał spada do poziomu ok. 50 punktów.


 


Najlepsza pogoda dla rolników


 


W III kwartale ZZK dla sektora przemysłu dokumentuje dalszą poprawę koniunktury. Najlepszy odczyt dotyczy produkcji rolno – spożywczej (ponad 63 punkty). Dla sektora budownictwa tak dobry sezon powoduje ustabilizowanie się ZZK na poziomie ponad 57 punktów. Nieźle kształtuje się też wynik dla produkcji przemysłowej – 59 punktów. I to właśnie w branżach produkcji i przetwórstwa, oczekiwania co do koniunktury na koniec roku są niezmienne. W budownictwie i rolnictwie – IV kwartał wydaje się być okresem spadkowym (oczekiwane ZZK dla tych branż spadają do ok. 40 punktów).


 


W turystyce szczyt sezonu


 


W III kwartale najlepszą koniunkturę raportują firmy z sektora turystycznego (ZZK wynosi ponad 58 punktów). W tym samym czasie handel i transport odnotowały nieznacznie słabsze wyniki – wskaźnik w tych branżach utrzymał się na poziomie ok. 56 punktów. Wszystkie branże z sektora usługowego pesymistycznie oceniają swoje perspektywy w IV kwartale roku 2015, choć – co oczywiste – najwyższy oczekiwany ZZK dotyczy handlu.


 


Stargard nadal na fali


 


III kwartał ujawnił wyjątkowo dobre wyniki dla podregionu stargardzkiego (ZZK – 60 punktów) i dobre w podregionie Szczecina (ZZK – 58,5 punktów), odnotowane już w poprzednim kwartale.


 


Duże górą


 


W minionym kwartale, wbrew oczekiwaniom najlepsze wyniki zanotowały duże firmy (59,5), jednak nadal obserwowany jest trend poprawy kondycji firm z sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem firm średnich.


Więcej komentarzy z tego działu
Więcej komentarzy z tego działu