facebook
Źródło:
Drukuj

Brak wyników do wyświetlania.

Raporty
WUP

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2013 r.

W raporcie przedstawiono wynik badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2013 r.” przeprowadzono na przełomie 19 marca – 03 kwietnia 2013 r. więcej

Rozporządzenia
Sejm

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013

więcej

Analizy
GUS

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2013 r.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu oceniany jest negatywnie, mniej pesymistycznie niż w grudniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Bieżący portfel zamówień i produkcja są nadal ograniczane. Odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w grudniu. Prognozy w tym zakresie są także pesymistyczne, ale nieco lepsze od formułowanych przed miesiącem. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć. więcej

Raporty
WUP

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2013 r.

W raporcie przedstawiono wynik badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2013 r.” przeprowadzonego na przełomie 21 stycznia – 06 lutego 2013 r. więcej

Raporty
WUP

Kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy

Raport w syntetyczny sposób ujmuje najważniejsze dane dotyczące rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. W opracowaniu można znaleźć m.in. dane dotyczące poziomu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych z Funduszu Pracy oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także dane dotyczące bezrobocia i zatrudnienia w regionie. więcej

Rozporządzenia
Sejm

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

więcej

Raporty
INE PAN

Gospodarka Polski. Prognozy i opinie

W raporcie zawarte zostały prognozy makroekonomiczne dotyczące gospodarki Polski, ale także analizy obejmujące poszczególne sektory: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, finansów publicznych, finansowy. Dodatkowo w raporcie został omówiony wpływ sytuacji międzynarodowej na polską gospodarkę a także zawarto tu komentarz m.in. dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. więcej

Strategie
Urząd Marszałkowski

Strategia Marki Województwa Zachodniopomorskiego

Strategia marki województwa, w odróżnieniu od strategii rozwoju województwa, dąży do sprecyzowania najważniejszych cech regionu i to cech będących atrybutami zarówno dla inwestorów, turystów, jak i samych mieszkańców. Konieczność ta wynika z istoty komunikacji: nie można skutecznie wyróżnić województwa opierając jego istotę na wielu cechach. więcej

Analizy
WUP

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I kwartale 2012 roku

Analiza rynku pracy obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, ale przede wszystkim województwo zachodniopomorskie, z podziałem na powiaty. W dokumencie można znaleźć dane dotyczące bezrobocia z podziałem wg zawodów, a także analizę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. więcej

Inwestycje
Urząd Miasta

Mapa inwestycji w Szczecinie

Interaktywna mapa inwestycji pozwala na wyszukanie interesujących użytkownika przedsięwzięć realizowanych na terenie Szczecina z min. z podziałem na kategorie tematyczne, lokalizację czy rodzaj finansowania. więcej

Inwestycje
Urząd Miasta

Aktualny wykaz inwestycji w Szczecinie

W wykazie inwestycji obejmującym teren miasta Szczecin zawarto zarówno inwestycje w trakcie realizacji, jak i te, które są dopiero planowane. więcej

Analizy
GUS

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 r.

Charakterystyka wielkości i struktury oraz działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. więcej

Analizy
GUS

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2012 r.

Według wstępnych danych, w okresie I-XII 2012 r. oddano do użytkowania 152527 mieszkań, tj. o 16,5% więcej niż 2011 r. (w którym odnotowano spadek o 3,6%) i o 12,3% więcej niż w 2010 roku. W okresie dwunastu miesięcy 2012 roku wydano pozwolenia na budowę 165092 mieszkań, tj. o 10,3% mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Zmniejszyła się także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 141798, tj. o 12,6%. więcej

Strategie
Urząd Miasta

Strategia Rozwoju Koszalina

Strategia Rozwoju Koszalina (SRK) jest dokumentem strategicznym wyznaczającym najważniejsze kierunki rozwojowe miasta w perspektywie do 2020 roku. Określa wizję Miasta – rozumianą jako obraz przyszłości Koszalina, misję – pełniąca funkcje motywacyjną, dotykającą wartości istotnych dla lokalnej społeczności oraz cech ją wyróżniających, a także wyznacza cele strategiczne i operacyjne przeznaczone do realizacji w przyjętym horyzoncie czasowym. więcej

Strategie
Starostwo Powiatowe

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego na lata 2008 - 2008

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem strategicznym. Formułuje długofalowe cele, określa ich strukturę i współzależności. Określa cele i zadania w procesach zarządzania zasobami materialnymi, finansowymi i ludzkimi Powiatu i Starostwa Powiatowego, więcej